Witaj na naszej stronie

Profilaktyka COVID-19

Procedury dotyczące reżimu sanitarnego i postępowania w razie zagrożenia COVID- 19 obowiązujące pracowników Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieciw Jastrzębiu- Zdroju

I Informacje organizacyjne:

1. W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wydzielone zostały dwie strefy organizacyjne:

a. strefa zielona dla pracowników

b. strefa czerwona dla pacjentów (dzieci) wraz z rodzicem/ prawnym opiekunem

2.Strefa zielona wyznaczona jest wyłącznie dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, pracowników firmy sprzątającej oraz pracowników Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci.

3.Strefa czerwona obejmuje obszar parteru budynku: od wejścia głównego do drzwi p/pożarowych przy gabinecie nr 11 oraz hol z wyłączeniem korytarza wytyczonego od szatni pracowniczej do schodów wiodących na kolejne kondygnacje budynku.

4.Strefa zielona to pozostałe pomieszczenia szpitala, do których poza pracownikami wymienionymi w § 1 mają dostęp jedynie pacjenci zakwalifikowani do leczenia przez lekarza.

5.Do strefy czerwonej nie mają dostępu pracownicy strefy zielonej, z wyjątkiem kierowników jednostek organizacyjnych (tylko w uzasadnionych przypadkach) i pracowników firmy sprzątającej w celu wykonywania obowiązków służbowych. Kontakt z administracją szpitala odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych.

6.Wejście do strefy zielonej jest możliwe wyłącznie od strony szatni.

7.Każdy z pracowników zobowiązany jest dotrzeć na stanowisko pracy najkrótszą drogą.

8 .Osoby znajdujące się w strefie czerwonej obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się do strefy zielonej

( Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2020Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 02 kwietnia 2020 roku)

II Zasady obowiązujące przed przystąpieniem do pracy:

1. Pracownicy ZSSprzy WSRdD stawiają się w miejscu zatrudnienia 15 minut przed rozpoczęciem obowiązków służbowych.

2. Przy wejściu do budynku każdy pracownik mający kontakt z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz poddać się każdorazowo pomiarowi temperatury ciała
(w dyżurce pielęgniarek).

3. Każdy pracownik mający bezpośredni kontakt z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci zobowiązany jest do:

a) wypełnienia ankiety wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

b) wypełnienia oraz podpisania ankiety aktualizacyjnej – przed rozpoczęciem pracy każdego dnia – (załącznik 2 – Ankieta aktualizacyjna) dotyczącej ryzyka zachorowania na Covid-19. Ankiety dostępne są w dyżurce pielęgniarek.

III Zasady obowiązujące na terenie szkoły:

1. Należy ograniczyć przebywanie w pomieszczeniach szkoły osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

2. Bezpośredni kontakt pracowników szkoły z opiekunami ucznia powinien zostać ograniczony do uzyskania informacji niezbędnych do pracy z uczniem podczas przyjęcia go do szkoły (wypełnienie „karty informacyjnej ucznia”, pozyskanie koniecznych dokumentów) przez wyznaczone osoby we wskazanym do tego pomieszczeniu. Podczas kontaktu
z opiekunem dziecka należy zachować dystans 1,5m. Ponad to rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Zasada ta nie dotyczy rodziców przebywających z dziećmi na oddziale.

3. Pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

4. Sprawy administracyjno- biurowe nie wymagające osobistego stawienia się pracownika szkoły w sekretariacie, należy kierować w formie elektronicznej na adres zssjastrzebie@wp.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numer 32/47-62-500.

5. W sytuacji wymagającej osobistego stawienia się pracownika szkoły w sekretariacie wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel. 32/47-62-500) w celu ustalenia terminu wizyty.

6. Zasady kontaktowania się osób trzecich z pracownikami administracji określone zostały
w odrębnych procedurach.

7. Pomieszczenia, w których odbywają się lekcje należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

8. Nauczyciel w klasach I-III oraz w zespole edukacyjno – terapeutycznym organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

9. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę.

10. Wszystkie pomieszczenia należy również wietrzyć przez rozpoczęciem zajęć oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

11. Zaleca się jak najczęstszy pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szpitala.

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych- rekreacyjnych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

13. Z szatni oddziały szkolne/grupy wychowawcze powinny korzystać pojedynczo. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie przybywali w niej możliwie najkrócej, z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Po wyjściu z szatni wskazane jest użycie środka do dezynfekcji rąk.

14. Z biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać w wyznaczonych godzinach. Należy uczulać uczniów, że nie powinni wymieniać się wypożyczonymi książkami między sobą,
a po zwrocie ich do biblioteki konieczny jest okres 2 dni kwarantanny (okres, w którym książki nie mogą zostać wypożyczone kolejnemu uczniowi).

15. Szczegółowe wytyczne odnośnie higieny, czyszczenia i dezynfekcji:

a) pracownicy mający bezpośredni kontakt z uczniami zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej- maseczek jednorazowych oraz fartuchów. Dopuszczalne jest stosowanie przyłbic, jako dodatkowego zabezpieczenia równocześnie z maseczką. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy umieścić w koszu na odpady medyczne(180103) – kosz z czerwonym workiem.

b) należy ograniczać korzystanie przez uczniów z windy wyłącznie do sytuacji, kiedy jest to konieczne- przed wejściem do windy i po jej opuszczeniu należy zdezynfekować ręce,

c) obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (pracownik po przyjściu do szkoły powinien bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

d) pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym, który jest dostępny w klasach i na korytarzach szpitala,

e) należy zwracać uwagę, aby ręce myli uczniowie, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, należy też umożliwiać uczniom swobodne korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk znajdujących się na terenie szpitala i w pomieszczeniach szkoły, przypominając o zasadach higienicznego mycia i dezynfekcji rąk,

f) podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych:

– należy korzystać wyłącznie z przedmiotów i sprzętów, które można umyć lub dezynfekować lub indywidualnych pakietów pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (np. karty pracy) przygotowywanych przez prowadzących zajęcia
z zachowaniem zasad higieny,

– uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki

– uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą

– nie można udostępniać uczniom bajkowozu i jego zawartości, pluszaków, niezabezpieczonych przez laminowanie tekturowych gier planszowych

– powyższe ograniczenia nie dotyczą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy,

g) po zakończonych lekcjach w danej sali/zajęciach opiekuńczo- wychowawczych należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe i wykorzystywane przedmioty i sprzęty (dotyczy sytuacji, gdy z sali będzie korzystał inny oddział/grupa wychowawcza).

h) przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, musi on zostać niezwłocznie odsunięty od pracy,
a o fakcie podejrzenia zakażeniem koronawirusem trzeba pilnie powiadomić Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, personel medyczny oraz Dyrektora szkoły. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim, dyrektora szpitala oraz organ prowadzący. W toku dalszego postępowania należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym).

V Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia ZSSprzyWSRdD

1. Przed każdymi zajęciami pracownicy pedagogiczni zasięgają informacji w dyżurce pielęgniarskiej na temat uczniów/wychowanków, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach.
W szczególności na zajęcia nie może uczęszczać uczeń z objawami chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, lub inne problemy ze zdrowiem, należy bezzwłocznie poinformować o tym pielęgniarkę dyżurującą i przekazać ucznia pod opiekę służby zdrowia. Uczeń jest odprowadzany do dyżurki pielęgniarskiej przez pomoc nauczyciela lub nauczyciela. Po kontakcie z dzieckiem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, po narażeniu na materiał biologiczny, po zdjęciu odzieży ochronnej- należy myć ręce wodą
z mydłem i dezynfekować preparatem do odkażania.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. W przypadku potwierdzonego u ucznia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, informuje o tym fakcie pracowników szkoły mogących mieć kontakt z zakażonym, Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim, organ prowadzący oraz dyrektora szpitala, jeżeli informacja o zakażeniu ucznia nie pochodziła z innego źródła.

5. W toku dalszego postępowania należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym).

6. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona ustala listę osób mających bliski kontakt
z osobą zakażoną i przekazuje ją do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Wodzisławiu Śląskim w celu objęcia ich kwarantanną. Za bliski kontakt z osobą zakażoną uznaje się:

– przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut),

– bezpośredni kontakt fizyczny z osoba zakażoną (np. podanie ręki),

– bezpośredni kontakt bez środków ochrony z wydzielinami osoby chorej na COVID-19 (np. narażenie na kaszel),

– przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora na COVID-19, przez co najmniej 15 minut (np. w sali lekcyjnej, świetlicy);

VI Dodatkowe zalecenia obowiązujące w sytuacji, gdy miasto Jastrzębie- Zdrój zostanie objęte strefą żółtą lub czerwoną

Dyrektor szkoły dodatkowo może:

  • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych,

  • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).

VII Wprowadzenie mieszanej formy kształcenia lub nauczania zdalnego

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły,
w porozumieniu z Dyrektorem szpitala i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły.

2. Dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia:

– mieszana forma kształcenia (hybrydowa)- Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły,
w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne),

– kształcenie zdalne- Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

VII Zasady dotyczące organizacji żywienia oraz odwiedzin pacjentów regulowane są wewnętrznymi przepisami szpitala

Opracowano na podstawie:

1. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 02 kwietnia 2020 roku

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U 2020 r. poz. 1386).

5. Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz.1389 )

6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 1394)